Podmínky užívání kurzů Akademie Včeliště

1. Úvodní ustanovení

1.1   Společnost Lepidus s.r.o., IČO 28947584, se sídlem Dřevčice 213, 250 01, Brandýs nad Labem, Česká republika zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 155075., ustanovuje tyto Podmínky užívání služeb Akademie Včeliště (https://akademie.vceliste.cz/). 

1.2   Kontaktní údaje jsou dostupné na https://akademie.vceliste.cz/kontakt/.

2. Popis služby

2.1   Služba je poskytována společností Lepidus s.r.o. prostřednictvím webového rozhraní akademie.vceliste.cz, kde Lepidus s.r.o. zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

2.2   Lepidus s.r.o. zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

3. Registrace uživatele

3.1   Uživatelé jsou povinni se před používáním webového rozhraní akademie.vceliste.cz zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Akademie Včeliště po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do webového rozhraní akademie.vceliste.cz. Registrace Uživatele je bezplatná.

3.2   Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání služeb webového rozhraní akademie.vceliste.cz.

3.3   Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

3.4   Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

3.5. Údaje, které společnost Lepidus  s.r.o. získá při registraci Uživatele, budou sloužit k přihlášení do Účtu, k zasílání certifikátů u absolvovaných kurzů a zasílání informacích o nových kurzech či jiných novinkách webového rozhraní akademie.vceliste.cz.

3. 6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Uživatele má Uživatel příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Uživatele bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy Uživatele nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. 7. Další informace o zpracování údajů společností Lepidus s.r.o., IČO 28947584, se sídlem Dřevčice 213, 250 01, Brandýs nad Labem, Česká republika zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 155075 jsou dostupné na Zásady zpracování osobních údajů

4. Platební podmínky

Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je ve webovém rozhraní akademie.vceliste.cz uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky na webového rozhraní akademie.vceliste.cz a souhlasem s obchodními podmínkami.

5. Reklamace a odstoupení od smlouvy

Společnost Lepidus s.r.o. přijímá reklamace a žádosti o odstoupení od smlouvy primárně na e-mailové adrese info@vceliste.cz dle znění obchodních podmínek.

6. Ochrana duševního vlastnictví

6.1   Veškerý obsah webového rozhraní akademie.vceliste.cz je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je společnost  Lepidus s.r.o., popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

6.2   Uživatel nesmí používat webové rozhraní akademie.vceliste.cz nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal webové rozhraní akademie.vceliste.cz nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu společnosti Lepidus s.r.o..

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. října 2020.